Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Online danışmanlık hizmetinden yararlanmak amacıyla tarafımıza ileteceğiniz bilgiler, 6638 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenmektedir. Hayim Baruh “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Kapsam

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

 

Tanımlar

·         Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

·         Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

·         Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,

·         İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

·         Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

·         Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

·         Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

·         Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

·         Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

·         Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

·         Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Aşağıdaki İlkelere Uyulmaktadır:

·         Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

·         Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

·         Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

·         İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

·         İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

·         Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

·         Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verilerinizi, online danışmanlık hizmetini sorunsuz gerçekleştirmek ve size bu kapsamda yardımcı olabilmek adına tarafımıza iletmiş olacaksınız.

Bu kapsamda KVK Kanunu’nda yer alan Üçüncü Bölüm: Haklar ve Yükümlülükler geçerli olmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, online danışmanlık hizmeti kapsamında tarafınızca doldurulan randevu formuna işlenmektedir.

Online danışmanlık hizmeti kapsamında yapılan görüntülü konuşmalar hiçbir şekilde kayıt altına alınmamakta ve hasta/danışan mahremiyetine saygı gösterecek şekilde gerçekleşmektedir.

Online danışmanlık hizmeti kapsamında amacımız tedavi etmek değildir. Anne ve babaların, çocuklarının sağlıklı gelişimine yararlı olacak sorularını, belirlenen süre zarfında cevaplandırmak amaçlanmaktadır.

Online danışmanlık hizmeti, sistem üzerinden alınan randevu tarihi ve saatinde Whereby isimli platform aracılığıyla 30 dakikalık danışmanlık süresi kapsamında gerçekleştirilmekte olup, görüntülü görüşme boyunca danışanın mahremiyetine saygılı bir şekilde, herhangi bir kayıt yapılmaksızın sürdürülecektir.

Görüşmenin detayları, randevu alındıktan sonra tarafınızca belirtilen e-posta adresinize gönderilecektir. İletilecek e-posta mesajının içeriği; görüşmenin gerçekleşeceği ve tarafınızca seçilen tarih ve saat, görüşmenin gerçekleşeceği Whereby platform linki ve danışmanlık hizmeti için yapacağınız ödeme linki şeklindedir.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Arşivde dosyalanarak muhafaza edilir.